Danh Mục

Trang Chính

Tin Tức - Thời Sự

Kinh Tế - Chính Trị

Xã Hội - Môi Trường

Nhân Quyền

Tôn Giáo

Văn Hoá - Giáo Dục

Đất Nước - Con Người

Lãnh Thổ - Lãnh Hải

Y Tế - Sức Khỏe

Thơ

Âm Thanh

Audio Đấu Tranh

Nhạc Đấu Tranh

Video Nhạc Đấu Tranh

Video Nhạc Quê Hương

Nghệ Thuật - Giải Trí

Tài Liệu Lưu Trữ

  

   

 

Trại Kiên Giam

Của Tác Giả: Nguyễn Chí Thiệp

Do Trần Bình Nam Diễn Đọc

 

 

Xin Qúi Vị Bấm Vào Số Để Nghe Audio.

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

 

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

 

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

 

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

 

71

72

73

74

 

 

 

 

 

 

       

 

 

     

Tiểu Sử: Tác giả Nguyễn Chí Thiệp

Nguyễn Chí Thiệp sinh năm 1944 tại Quảng Nam, học các trường
Phan Chu Trinh Ðà Nẵng và Chu Văn An Sài Gòn. Tốt nghiệp Học
Viện Quốc Gia Hành Chánh 1965 - 1969, trường Bộ Binh Thủ Ðức
1966, Chính Trị Kinh Doanh Ðà Lạt 1970.
Năm 1975 không trình diện học tập, bị bắt tháng 9 năm 1976
trong khi chuẩn bị vượt biên. Bị giam tại các trại giam Sở
Công An Thành Phố, Phan Ðăng Lưu và Chí Hòa. Cải tạo lao động
tại các trại Z-30A Long Khánh, A-20 Xuân Phước Phú Yên. Ðược
thả tháng 2 năm 1988. Vượt biên đến đảo Pulau Bidong Mã Lai
tháng 5 năm 1988. Cư trú tại Hoa Kỳ từ tháng 10 năm 1989.

 --------
VIQR
--------
Nguye^~n Chi' Thie^.p sinh na(m 1944 ta.i Qua?ng Nam, ho.c
ca'c tru+o+`ng Phan Chu Trinh D-a` Na(~ng va` Chu Va(n An Sa`i
Go`n. To^'t nghie^.p Ho.c Vie^.n Quo^'c Gia Ha`nh Cha'nh 1965
- 1969, tru+o+`ng Bo^. Binh Thu? D-u+'c 1966, Chi'nh Tri. Kinh
Doanh D-a` La.t 1970.
Na(m 1975 kho^ng tri`nh die^.n ho.c ta^.p, bi. ba('t tha'ng 9
na(m 1976 trong khi chua^?n bi. vu+o+.t bie^n. Bi. giam ta.i
ca'c tra.i giam So+? Co^ng An Tha`nh Pho^', Phan D-a(ng Lu+u
va` Chi' Ho`a\. Ca?i ta.o lao d-o^.ng ta.i ca'c tra.i Z-30A
Long Kha'nh, A-20 Xua^n Phu+o+'c Phu' Ye^n. D-u+o+.c tha?
tha'ng 2 na(m 1988. Vu+o+.t bie^n d-e^'n d-a?o Pulau Bidong
Ma~ Lai tha'ng 5 na(m 1988. Cu+ tru' ta.i Hoa Ky` tu+` tha'ng
10 na(m 1989.

 

 

 

 

 

 

Audio Tài Liệu

punkttegn

Trại Kiên Giam

 

punkttegn   Lãnh Thổ - Lãnh Hải

 

punkttegn  Đài SBS Radio Úc Châu

 

punkttegn Diễn Đàn TiếngNói TựDo DânChủ Cho ViệtNam

 

   

Tiểu Sử (nguồn) vlink.com